login

Nuachtlitreacha RSS logo

Nuachtlitir Dheireadh Fómhair 2019

Georgina Black   Tue 19 Nov 2019

Nuachtlitir Dheireadh Fómhair

Is am iontach é anois le bheith rannpháirteach i dTógraí Éicea-Scoileanna s’againn!

Agus ceardlanna TÓT saor in aisce do mhúinteoirí, Feachtas Baile Gan Bhruscar, agus Comórtas TÓT ann, is iomaí deis atá agat tosú ar do thuras Éicea-Scoileanna nó tuilleadh a chur le d’iarratas ar Bhrat Glas.

Deis AN-MHÓR Amháin

Georgina Black   Tue 19 Nov 2019

Tá comhairliúchan seolta ag an Roinn Talmhaíochta, Timpeallachta agus Gnóthaí Tuaithe chun plean 25 bliain don timpeallacht s’againn a fhorbairt.

Tugann sin Deis AN-MHÓR amháin duit difear suntasach a dhéanamh agus táimid ag iarraidh go gcluine lucht déanta cinntí uaitse.

Seo an dóigh chun é a dhéanamh: Cóipeáil agus greamaigh na mianta timpeallachta atá liostaithe anseo thíos, agus seol ríomhphost ar ais chuig esni@daera-ni.gov.uk roimh 5 i.n. ar 23 Nollaig 2019.

Ná déan dearmad a rá cé thú féin agus cén aois thú.

Tá sé chomh furasta sin. Úsáid ríomhphost AMHÁIN chun an Deis AN-MHÓR AMHÁIN a thapú agus tionchar fadtéarmach a bheith agat ar an timpeallacht s’againn.

#DEIS AN-MHÓR AMHÁIN

------------------------------------------------------

Freagra ar Cheist Uimh. 1

Pobail níos sláintiúla a fhorbairt trí dheiseanna a thabhairt dóibh a bheith taobh amuigh le chéile níos minice i spásanna poiblí insroichte agus maitheas a dhéanamh agus a mhothú go maith trí bheart praiticiúla ar son na timpeallachta.

Ba chóir go nascfadh sé seo le straitéisí eile a bhaineann le forbairt inbhuanaithe, meabhairshláinte agus folláine. Léiríonn an taighde na tairbhí a bhaineann le hobair dheonach do shláinte an duine trí chéile.

Freagra ar Cheist Uimh. 4

Gach duine óg a chur ar an eolas maidir le cliseadh na haeráide, cailliúint na fiabheatha agus truailliú plaisteach na mara agus cad é atá i ndán don todhchaí s’againn. Cuidigh linn bealaí a aimsiú chun feasacht a ardú agus beart a dhéanamh le chéile. Éigeandáil aeráide a fhógairt.

Freagra ar Cheist Uimh. 5

Níos mó airgid a infheistiú in iompar poiblí chun an spleáchas ar charranna a laghdú agus cáilíocht an aeir a fheabhsú.

Freagra ar Cheist Uimh. 7

Níos mó crainn dhúchasacha a chur. Tá an líon is lú crann againn i measc thíortha na hEorpa agus ba mhaith linn 20% den tír s’againn a bheith faoi chrainn: tábhachtach chun borradh a chur faoin dúlra.

Sochaí saor ó dhramhaíl a chruthú áit a n-úsáidimid níos lú, a gcuirimid amú níos lú agus a stopaimid truailliú sna farraigí s’againn. Agus caithfidh rud ar bith a úsáidimid, lena n-áirítear plaistigh aon-úsáide a bheith mar chuid de gheilleagar ciorclach dáiríre.

Cuidiú le gach duine foghlaim cén dóigh chun níos mó bia blasta áitiúil a fhás agus plandaí a chur ar fáil do na beacha pailnithe.

Freagra ar Cheist Uimh. 10

Iad uilig thuas.

Tá obair idir lámha ag Keep Northern Ireland Beautiful agus Oíche Chultúrtha & Lá (CNB) ag cuidiú leo ar an turas s’acu chun plaisteach aon úsáide a laghdú. Chun dlús a chur faoi, dhearbhaigh siad an Gealltanas Plaisteach s’acu, agus an tiomantas s’acu a dhéanamh poiblí agus gach duine a spreagadh chun teacht ar bord. Agus plaistigh aon úsáide á laghdú acu, is féidir leo dul ar ais chuig a nGealltanas Plaisteach am ar bith agus cuspóirí agus spriocanna nua a shocrú agus dreapadh níos airde suas ar chlár na ceannaireachta.

I mbliana, thóg CNB seasamh in aghaidh plaistigh, tá siad tiomanta don dramhaíl ar an láithreán a laghdú, do spriocanna glasa a bhaint amach agus dóigheanna níos inbhuanaithe a fhorbairt chun an t-imeacht s’acu a reáchtáil. Agus fíoraird acu ar an athchúrsáil, spreagann siad iad siúd atá ag freastal ar an fhéile a gcuid buidéal, cupán agus coimeádán bia in-athúsáide féin a thabhairt leo, agus meallann siad lucht trádála glacadh go fonnmhar le hearraí in-athúsáide agus iad a mholadh mar aon lena lán rudaí eile. Seiceáil an liosta glas atá acu chun tuilleadh eolais a fháil.

Rudaí simplí… is mór an t-athrú a dhéanann sé daoine a spreagadh chun a gcuid earraí in-athúsáidte a thabhairt leo chuig imeacht mar seo agus iad amuigh. Coimeádáin bia agus cupáin caifé polaistiréine, cuir i gcás, nach n-úsáidtear ach ar feadh roinnt bomaití chun cur leis an stíl mhaireachtála áisiúil a chleachtaimid, má sheachnaítear iad is lú i bhfad an méid dramhaíola ar an iomlán a phulcfar isteach sna córais bhailithe s’againn atá faoi róbhrú cheana féin. Má ghlacaimid bomaite chun stopadh, smaoineamh agus ullmhú, is féidir linn sult a bhaint as imeachtaí cosúil leis an cheann seo, ach gan cur leis an iarmhairt mhór bhruscair agus dramhaíola.

Bhí Tuairisceoirí Óga don Timpeallacht s’againn rannpháirteach chomh maith agus bhí deis ag scoláire amháin Maria Aaroy ó Ardscoil Naomh Doiminic agallamh a chur ar Joe Nawaz Bainisteoir Margaíochta & Cumarsáide ag CNB. Mhínigh Joe do Maria cén fáth ar shocraigh siad Gealltanas Plaisteach a dhéanamh, an tábhacht atá le CNB s bheith ina imeacht glas inbhuanaithe agus cad iad na mianta atá aige don todhchaí. Amharc air anseo.

Caithfidh achan duine a chion a dhéanamh chun úsáid sheafóideach phlaisteach a laghdú. Ba mhaith linn níos mó ócáidí, eagraíochtaí, daoine aonair Gealltanas Plaisteach a dhéanamh agus beart a dhéanamh. Sínigh do Ghealltanas Plaisteach anois!

Clé-Deas: Dr Francesca Di Palo, Oifigeach Tograí Éicea-Scoileanna; Susan Picken, Stiúrthóir CNBelfast; Maria Aaroy Ardscoil Naomh Doiminic agus Tuairisceoir Óg don Timpeallacht

Nuachtlitir Mheán Fómhair 2019

Georgina Black   Wed 16 Oct 2019

Nuachtlitir Mheán Fómhair

Tá tús rábach déanta againn!

An mhí seo bhí na milliúin duine óg agus duine fásta rannpháirteach i Stailc Dhomhanda ar son na hAeráide, bhí comhairlí gnóthach ag eagrú Cruinnithe Cnuasghrúpaí, agus rinne muintir Oíche Chultúrtha Bhéal Feirste a nGealltanas Plaisteach!

Nuachtlitir Mhí Lúnasa 2019

Georgina Black   Tue 03 Sep 2019

Nuachtlitir Mhí Lúnasa

Fáilte ar ais!

Bhí an samhradh i mbliana ar cheann de na cinn is taghdaí aimsir dár taifeadadh riamh. Is í an sprioc atá againn go mbeadh sí seo ar an bhliain is rathúla chun lorg carbóin na scoile s’agaibh a laghdú agus chun cuidiú leis an troid in éadan Chliseadh na hAeráide!