login

Nuacht

Posted on Mon 08 Apr 2019

IS AGAM ATÁ AN CHUMHACHT!

Ceiliúradh ar an 25ú Comórtas físeáin

Tá Éicea-Scoileanna ag ceiliúradh 25 bliain de scothsholáthar agus de thiomantas i réimse an Oideachais Chomhshaoil agus an Oideachais um Fhorbairt Inbhuanaithe trí shraith de thionscnaimh dírithe ar gach duine a bhíonn bainte le líonra domhanda Éicea-Scoileanna, ó dhaltaí go múinteoirí, ó fhoireann na scoile go hoibrithe deonacha agus eagraíochtaí eile. 

Idir 11 Márta – 3 Bealtaine tá an feachtas “IS AGAM ATÁ AN CHUMHACHT” á reáchtáil ar bhonn idirnáisiúnta. 

Glacfar le hiontrálacha físeáin 15-60 soicind faoi thopaicí timpeallachta a bhfuil tábhacht leo. Úsáid na ráitis seo a leanas: 

Dá mbeinn i mo Phríomh-Aire, ba mhaith liom… / Dá mbeinn i m’Uachtarán ar an tír is é rud a dhéanfainn...
Dá mbeinn i mo shárlaoch, is amhlaidh a...

Gach uile lá….(cur síos ar ghníomh dearfach) 

Má mhothaíonn tú cruthaitheach agus tú ag déanamh físeáin agus má tá smaoineamh difriúil agat, beidh áthas orainn é a fheiceáil! Seol isteach leagan atá ag teacht leis na ráitis thuas agus do chuid féin chomh maith. Chun tuilleadh eolais a fháil agus chun d’iontráil a sheoladh isteach, déan teagmháil le Francesca trí r-phost. Anseo a gheobhaidh tú sampla den chuma a d’fhéadfadh a bheith ar d’fhíseán. Seol isteach leagan atá ag teacht leis na ráitis thuas agus do chuid féin chomh maith. Chun tuilleadh eolais a fháil agus chun d’iontráil a sheoladh isteach, déan teagmháil le Francesca trí r-phost. 

Anseo a gheobhaidh tú sampla den chuma a d’fhéadfadh a bheith ar d’fhíseán.

Posted on Fri 05 Apr 2019

Cheiliúir Éicea-Scoileanna an 25ú Comóradh acu i mbliana agus topaic nua Fiadhúlra Muirí

Cheiliúir Éicea-Scoileanna an 25ú Comóradh acu i mbliana agus topaic nua Fiadhúlra Muirí á seoladh acu chun aird a dhíriú ar cheist an phlaistigh sna haigéin.


I ndiaidh na gcainteanna coscracha a thug Lizzie Daly, bitheolaí fiabheatha agus an  láithreoir Geoff Brighty, ó Plastic Oceans UK, spreagadh na múinteoirí a d’fhreastail ar chomhdháil Éicea-Scoileanna in W5 an tseachtain seo caite beart a dhéanamh an timpeallacht a chosaint ó phlaisteach. Thug an Roinn Talmhaíochta, Timpeallachta agus Gnóthaí Tuaithe tacaíocht airgid don Chomhdháil.


D’fhoghlaim idir mhúinteoirí, scoláirí agus aíonna, breis agus 180 acu, faoi na buarthaí méadaitheacha maidir le truailliú ó phlaisteach agus an dóigh ar féidir leis na roghanna a dhéanaimid uilig gach lá a bheith ina siocair le micreaphlaisteach ón bhaile, plaistigh aonúsáide agus bruscar ón talamh a bheith á gcartadh amach san fharraige ar deireadh áit a bhfanann siad gan bhriseadh síos ar feadh na gcéadta bliain, agus iad ag tachtadh agus ag nimhiú na fiabheatha i rith an ama.   Is plaisteach é corradh agus 80% den bhruscar a thagann i dtír ar thránna TÉ agus is ionann sin, ar scála domhanda, agus leoraí bruscair a bheith á dhumpáil amach inár gcuid aigéan gach bomaite.


Ní drochscéal amach is amach a bhí ann mar sin féin, ó tharla go raibh réitigh ar na deacrachtaí le moladh ag na cainteoirí, ina measc daoine óga ó Éicea-Scoileanna (Coláiste Chillian, Carnlach, agus Pobalscoil Chill Dhéagláin, Contae na Mí).


Tá ról nach beag ag oideachas agus gníomh chun deireadh a chur leis an sreabhadh marfach seo – plaistigh aonúsáide a dhiúltú, earraí níocháin a roghnú agus a dhiúscairt go cúramach, do bhuidéal / cupán in-athúsáide  féin a thabhairt leat, tránna agus ceantair áitiúla eile ina bhfuil bruscar a ghlanadh, stocaireacht a dhéanamh ar pholaiteoirí agus ar cheannairí gnó áitiúla, beartais a athrú mar aon le dearadh táirgí.


Bhí Ulidia Integrated College ann ar an lá chun na himeachtaí a thaifeadadh mar chuid dá bhfeachtas ar Thuairisceoirí Óga don Timpeallacht.


Ba dheis í an chomhdháil fosta chun ardchaighdeán a aithint in Éicea-Scoileanna agus bronnadh gradaim orthu seo a leanas ar an lá: Forge Integrated Primary School, Béal Feirste; Kilronan School, Machaire Fíolta; McClintock Primary School, an Ómaigh; St Ita’s Primary School, an Caisleán Riabhach agus Waringstown Primary School, Creag Abhann.


Bronnadh gradaim Éicea-Mhúinteoir na Bliana ar mhúinteoirí den chéad scoth a d’ainmnigh a gcuid daltaí agus ba iad Karen McKee ó St Oliver Plunkett’s Primary School, Loch Gall agus Rachel Wilson ó Down High School, Dún Pádraig, a chroch leo na gradaim bunscoile agus iar-bhunscoile faoi seach.


Ba mhaith linn buíochas ó chroí a ghabháil leo siúd a chuir na ceardlanna ar fáil: Lizzie Daly, Plastic Oceans UK, CRCÉ (RSPB), Mill Strand Integrated Primary School, Fiabheatha Uladh, agus INTO Film.


I measc na ndreamanna a rinne taispeántais ar an lá, bhí siad seo a leanas: Tionól Thuaisceart Éireann, Comhairle na Breataine, Sustrans, CCSM (CCEA), Comhairle na hArda agus an Dúin Thuaidh, Iontaobhas na gCoillte, Habitat for Humanity NI, Garden Escapes NI, SERC agus Éicea-Scoileanna Ambasadóra.

Posted on Wed 23 Jan 2019

Daltaí Aontroma agus Bhaile na Mainistreach dáiríre faoi chúrsaí bruscairTá scoileanna in Aontroim agus i mBaile na Mainistreach ag dul i ngleic le topaic thábhachtach na hathchúrsála agus na dramhaíola agus Dúshlán Mór Wheelie á lainseáil, tionscnamh a eagraítear ag Keep Northern Ireland Beautiful, Éicea-scoileanna agus a dtugann Comhairle Buirge Aontroma agus Bhaile na Mainistreach tacaíocht dó. Nuair atá méideanna uafásacha ar nós 7 milliún tona bia á gcaitheamh amach as tithe sa RA gach bliain, tá daltaí ag fiosrú cad é is féidir a dhéanamh ar scoil agus sa bhaile leis an dramhaíl a laghdú.

Is í Straid Primary School ceann de na scoileanna sa cheantar atá ag tabhairt faoi thionscadal nua athchúrsála agus múiríniú bia taobh istigh den scoil mar chuid de Dhúshlán Mór Wheelie.

Dúirt Helen Duff, Éicea-Chomhordaitheoir in Straid Primary School: “Táimid an-tógtha go mbeimid ag glacadh páirt i nDúshlán Mór Wheelie. Ós cuid de phobal tuaithe muid feicimid gach lá cad é chomh tábhachtach agus atá sé aire a thabhairt don timpeallacht. Nuair a bhímid ábalta athruithe a dhéanamh san athchúrsáil agus sa dramhbhia taobh istigh den scoil léiríonn sé do na páistí gur cuma cad é chomh hóg nó chomh beag is atá tú, gur féidir linn uilig difear a dhéanamh nuair a oibrímid le chéile.”

Arsa Ruth Van Ry, Bainisteoir Oideachas Imshaoil le Keep Northern Ireland Beautiful: “Cuireann sé an-áthas orainn an tionscadal agus an comórtas seo a chur sa siúl nó tá sé lán gníomhaíochtaí agus spraoi agus cuirfidh sé gach scoil in Aontroim agus i mBaile na Mainistreach ag smaoineamh ar bhealaí ina bhféadfadh siad cuidiú leis an timpeallacht trí dhramhaíl a laghdú agus níos mó athchúrsála a dhéanamh. Táimid ag súil leis na smaointe suimiúla uilig a fheiceáil ó na scoileanna. Iarraimid ar na daltaí scoile uilig in Aontroim agus i mBaile na Mainistreach a gcuid caipíní éicea-smaointe a chur orthu féin agus a bheith rannpháirteach ann.”

Dúirt an Comhairleoir Paul Michael, Méara Aontroma agus Bhaile na Mainistreach: “Táimid breá sásta a bheith ag obair le Keep Northern Ireland Beautiful ar an chomórtas seo don chéad uair. Mar Chomhairle táimid ag obair go dian le rátaí athchúrsála agus múirínithe a fheabhsú agus tugann an comórtas seo an deis do scoileanna duaiseanna iontacha a bhaint agus an timpeallacht a chaomhnú agus costais diúscairt dramhaíola a laghdú ag an am céanna.  Tá súil againn go spreagfaidh an comórtas seo daltaí agus teaghlaigh smaoineamh ar na rudaí a chuirtear amú sa bhaile agus ar scoil agus beart dearfach éigin a dhéanamh faoi.”

Tá Dúshlán Mór Wheelie oscailte anois do gach scoil  i gComhairle Buirge Aontroma agus Bhaile na Mainistreach agus beidh sé ar siúl go dtí mí na Bealtaine. Is féidir do shuim sa chomórtas a chlárú agus acmhainní agus eolas a fháil ach ríomhphost a chur chuig Cathy Gorman nó scairt a chur ar 028 90 736920.

Is é Clár Éicea-Scoileanna an clár oideachas imshaoil is mó ar domhan agus tá sé mar aidhm aige feasacht agus gníomhaíocht i gcúrsaí comhshaoil a bheith ina ndlúthchuid de shaol na scoile. Oibríonn Éicea-Scoileanna trí phróiseas simplí seacht gcéim chun athrú iompraíochta a thabhairt i gcrích agus déantar staidéar ar réimse topaicí, amhail dramhaíl, bruscar agus fuinneamh.  Trí pháirt a ghlacadh i gcomórtais ar nós Dúshlán Mór Wheelie beidh scoileanna ar fud Aontroma agus Bhaile na Mainistreach in ann a dtionchar ar an timpeallacht a laghdú agus éirí níos inbhuanaithe agus iad ag obair i dtreo a ngradaim chlúitigh, Brat Glas Éicea-Scoileanna, a bhfuil aitheantas idirnáisiúnta aige.

Posted on Tue 18 Sep 2018

An Feachtas Baile Gan Bhruscar – Seacht mBliana d’Athrú Dearfach

Bhain an chéim is déanaí den fheachtas le 357,516 dalta ó 546 scoil ar fud 15 thír agus is léiriú é sin ar athrú i dtuairimí agus in iompraíocht na ndaltaí i dtaobh an bhruscair 

I Meán Fómhair 2018, beidh an Feachtas Baile Gan Bhruscar ag ceiliúradh ocht mbliana a bhunaithe agus tá 2 mhilliún dalta páirteach ann ó shin.

Is comhthionscnamh é an Feachtas Baile Gan Bhruscar idir an Comhlacht Fondúireachta Wrigley agus an Fhondúireacht um Oideachas Imshaoil (FOI) a bhfuil mar aidhm aige daoine óga a oiliúint maidir le ceisteanna a bhaineann le bruscar, iad a mhealladh chun roghanna dearfacha a dhéanamh i dtaobh diúscairt dramhaíola, agus iad a spreagadh le bheith rannpháirteach i ngníomhaíochtaí in aghaidh an bhruscair.

Tá rún ag Keep Northern Ireland Beautiful 30 bunscoil  20 iar-bhunscoil a thabhairt ar bord in 2018/19 trí na feachtais Baile Gan Bhruscar le Wrigley / Éicea-Scoileanna agus Tuairisceoirí Óga don Timpeallacht (TÓT). 

Tá síol-mhaoiniú ar fáil d’iar-bhunscoileanna atá rannpháirteach i dTuairisceoirí Óga don Timpeallacht (TÓT) chun tús a chur le feachtas ar théama an bhruscair nó na dramhaíola agus ceardlanna sna meáin a reáchtáil.

Is iad seo príomhchuspóirí an Fheachtais Baile Gan Bhruscar:

  •  Eolas a scaipeadh ar thionchar an bhruscair agus na dramhaíola ar an timpeallacht áitiúil
  • Feabhas a chur ar an tslí a dtéann daltaí agus scoileanna i ngleic le bainistíocht dramhaíola
  • An t-eolas agus scileanna praiticiúla a thabhairt do dhaoine óga chun bruscar a chosc agus a bhainistiú
  • Ardán a chur ar fáil do dhaltaí chun tuairisc a thabhairt ar shaincheisteanna bruscair ina bpobail féin
  • Comhoibriú agus roinnt an dea-chleachtais a spreagadh i measc scoileanna
  • An pobal áitiúil a bheith rannpháirteach agus gníomhach ag tabhairt aghaidh ar cheist an bhruscair

I meastóireacht ghinearálta ar thionchar an fheachtais léirítear gur tháinig méadú os cionn 10% ar fheasacht, eolas agus iompraíocht na ndaltaí. Is feabhsú oideachasúil an-suntasach é seo nuair a smaoiníonn tú gur tionscadal measartha gairid é an Feachtas Baile Gan Bhruscar nach gcosnaíonn mórán ar scoileanna é a chur i bhfeidhm. I rith na bliana seo caite den fheachtas, thuairiscigh muid athrú dearfach i bhfeasacht daltaí Éicea-Scoileanna ar cheisteanna bruscair agus dramhaíola in 30% den phobal, le hais gnáthdhaltaí.  Lena chois sin, nuair a rinneadh comparáid le gnáthdhaltaí, chonacthas athrú dearfach i measc daltaí TÓT agus d’fheabhsaigh a bhfeasacht at tháirgí agus athchúrsáil dramhaíola agus ar a bhfuil i ndán di faoi 21%.

Más spéis leat a bheith rannpháirteach i bhfeachtas Baile Gan Bhruscar Wrigley na bliana seo, déan teagmháil le Francesca.dipalo@keepnorthernirelandbeautiful.org

Posted on Tue 18 Sep 2018

Nuacht faoin Bhrat Ghlas agus Nuashonruithe

Nuacht faoin Bhrat Ghlas agus Nuashonruithe

Le cúpla bliain anuas rinneadh roinnt athruithe ar phróiseas iarratais an Bhrait Ghlais leis an phróiseas a dhéanamh níos éifeachtaí do scoileanna agus dúinn féin. Caithfear gach iarratas ar Ghradam an Bhrait Ghlais a dhéanamh anois tríd an chóras ar líne ar shuíomh gréasáin Éicea-Scoileanna. Bain úsáid as an réimse seo i rith na bliana agus cuir leis an iarratas giota ar ghiota, léireoidh na barraí dul chun cinn cad é chomh hiomlán agus atá gach rannán mar sin de beidh a fhios agat nuair a bheas tú chóir a bheith réidh.  

Má ta dearmad déanta agat de do phasfhocal téigh i dteagmháil linn ar 02890 736920 nó trí r-phost Cathy. Má bhog tú chuig scoil eile nó murach tú an tÉicea-Chomhordaitheoir i do scoil a thuilleadh cuir an méid sin in iúl dúinn le do thoil, le go dtig linn nuashonrú a dhéanamh ar ár gcuid taifead.  

Mar is gnách is féidir an t-iarratas ar Bhrat Glas a sheoladh isteach ag aon am sa bhliain ach is iad seo thíos na spriocdhátaí i gcomhair measúnú cinnte sa scoilbhliain 2018/19, seans nach ndéanfar measúnú ar scoileanna faoi dheireadh mhí an Mheithimh má chuireann siad iarratas isteach i ndiaidh na ndátaí seo. Ní ghlactar a thuilleadh le hiarratais pháipéir/r-phoist.

  • Athnuachaintí Brat GlasDéardaoin 10 Eanáir 2019 – is é seo an spriocdháta do gach scoil a bheas ag athnuachan a mBrait Ghlais i mbliana.  Déanfar measúnuithe a sceidealú idir Feabhra agus Bealtaine.  B’fhéidir nach dtabharfaí cuairt ar roinnt scoileanna athnuachana, féach ar an suíomh gréasáin i gcomhair breis sonraí.
  • Brait Ghlasa ÚraDé hAoine 15 Márta 2019 – is é seo an spriocdháta do gach scoil atá sa tóir ar a gcéad Bhrat Glas i mbliana. Déanfar measúnuithe a sceidealú idir Aibreán agus Meitheamh.  

 Is gá Gradam an Bhrait Ghlais a athnuachan gach dhá bhliain ach má ta bhur gceannsa caite ná bíodh aon bhuaireamh ort – tá an próiseas iarratais mar an gcéanna leis an cheann do bhrait úra agus thig le foireann Éicea-Scoileanna tacaíocht agus comhairle a chur ar fáil chun bhur mbrat a bhaint amach arís, déan teagmháil linn ar 02890 736920 nó trí r-phost.

Posted on Tue 10 Jul 2018

Is fiontar teaghlaigh é ag Downpatrick Nursery School i mbliain chur iarrachta eile ag Éicea-Scoileanna an Bhrait Ghlais

Bliain chur iarrachta a bhí ann ag Éicea-Scoileanna i dTuaisceart Éireann, ina bhfuil an Bhratach Ghlas chlúiteach ar foluain in 294 acu anois, is ionann sin agus breis is 25% de na scoileanna go léir. Is clár idirnáisiúnta é Éicea-Scoileanna a bhfuil 67 tír agus corradh le 18,000,000 dalta páirteach ann.

Díol suntais ab ea an bhliain seo nó ba í Downpatrick Nursery School, an chéad scoil ar domhan ar bronnadh Brat Glas Éicea-Scoileanna uirthi in 1994, ba í an chéad scoil i dTuaisceart Éireann lena 10ú Brat Glas a fháil, rud a fhágann gur ceannaire domhanda í san oideachas inbhuanaithe. Rinne trí ghlúin de chlann Rutledge, a raibh baint acu leis an Éicea-obair sa scoil ón chéad lá riamh, rinne siad an ócáid a cheiliúradh. Bhí Catherine Rutledge ann, máthair Alan agus eisean ina dhalta, tráth ar bronnadh an chéad bhrat, agus d’oibrigh sí sa scoil le haghaidh 8 mbrat eile agus tá Eboni, iníon Alan, ina dalta sa scoil faoi láthair.

Rinne iar-Phríomhoide Downpatrick Nursery School, Kelsie Erskine, caint ag ceiliúradh an 10ú Brat Glas á rá: “Bhí mé chomh tógtha nuair a tháinig eolas faoin chéad Scéim Bhronnta Éicea-Scoileanna chun na Naíscoile in 1994. Bhíodh suim riamh agam i gceisteanna comhshaoil agus spreag mé na páistí le spéis a bheith acu san fhiabheatha agus sa dúlra. Is beag a shíl mé na blianta fada sin ó shin go raibh muidne ar an chéad scoil ar domhan leis an ghradam seo a bhaint! Tá a oiread lúcháire orm gur éirigh leis an scoil an t-éiteas sin a choinneáil ach chan amháin sin gur neartaigh agus gur fhorbair siad é lena 10ú Gradam Éicea-Scoile a bhaint i ndiaidh 24 bliain.”

Is é a dúirt Lorna Burns, Príomhoide reatha na scoile: “Ba mhór an onóir domsa an fhreagracht a ghlacadh as an Chlár Éicea-Scoileanna ag Downpatrick Nursery School. Bhí sé an-tábhachtach agam go gcloífí leis na hardchaighdeáin a leagadh síos ag mo réamhtheachtaithe. Tá an téama "Glas" i ndiaidh éirí ina chuid lárnach de shaol na scoile agus bímid gníomhach ag spreagadh na bpáistí le smaointe agus pleananna gníomhaíochta comhshaoil a chur chun cinn a rachas chun tairbhe chan amháin don scoil ach fosta don phobal mhór trí chéile. Cuireann sé áthas orainn a fheiceáil go dtaitníonn sé lenár gcuid tuismitheoirí agus leis an chomhphobal áitiúil araon an rath atá orainn mar Éicea-Scoil a cheiliúradh agus go mbíonn siad féin ag tacú linn agus rannpháirteach sna topaicí agus sna tionscnaimh go léir a bhímid a chur chun cinn. Tá sé i gceist againn leanúint orainn ag aimsiú bealaí nua le bheith ag comhoibriú le scoileanna áitiúla eile de gach aois i gcomhthionscadail Éicea-Scoileanna