login

Nuacht

Posted on Wed 03 Jul 2019

Buaiteoirí Thuairisceoirí Óga don Timpeallacht (TÓT) 2019 á cheiliúradh

Is é Comhairle Buirge na hArda agus an Dúin Thuaidh a d’óstáil buaiteoirí TÓT/ YRE i mbliana i mBeannchar, mar ar bronnadh gradaim ar na daltaí a chríochnaigh ceacht ar na Spriocanna um Fhorbairt Inbhuanaithe (SFInna), a ghlac páirt i mbailiúchán bruscair agus a thug cuairt ar an bhosca bruscair mara ag Muiríne Bheannchair. 

Ghlac 20 scoil páirt i TÓT/YRE i mbliana i dTÉ le tacaíocht ó Bhaile Gan Bhruscar Wrigley.  Chuaigh líon na n-iontrálacha sa chomórtas go mór i bhfeidhm orainn, rud a léirigh oiread beart den chéad scoth a bhíonn idir lámha sna scoileanna seo i dtaobh bruscair agus dramhaíola de.  

Ba iad seo na buaiteoirí náisiúnta sa chomórtas seo
Físeán 15-18, 1ú áit – St Mary’s Christian Brothers’ Grammar School 
Físeán 11-14, 1ú áit – Belfast Royal Academy
Físeán 11-14, 2ú áit – St Louise’s Comprehensive College 
Físeán 11-14, 3 ú áit – St Dominic’s High School 
Físeán 11-14, Gradam Aitheantais – New Bridge Integrated College 

Scríofa 11-14, 1ú áit – St Louise’s Comprehensive College
Scríofa 11-14, 2ú áit – St Mary’s Christian Brothers’ Grammar 
Scríofa 11-14, 3 ú áit - Wallace High School 

 Grianghraf 11-14 1ú áit – Wallace High School 

As measc na mílte iontráil a cuireadh isteach ar Chomórtais náisiúnta TÓT/YRE i 36 tír i mbliana, chuaigh an 200 is fearr ó na babhtaí ceannais ar aghaidh chuig Comórtas Idirnáisiúnta TÓT/YRE 2019.  Is é seo an líon is airde riamh d’iontrálacha TÓT/YRE a cuireadh ar aghaidh chuig TÓT/YRE Idirnáisiúnta, rud a léiríonn an méadú nach beag ar ghuthanna óga agus ar shuim dhomhanda sa chlár TÓT/YRE.

Léiríonn na hiontrálacha ar bronnadh gradaim orthu cuid den obair is fearr a rinne daltaí TÓT/YRE ar fud na cruinne.  Chuaigh rogha na dtopaicí suimiúla áitiúla a rinne daltaí i bhfeidhm go mór ar na Moltóirí Idirnáisiúnta, lena n-áirítear machnamh ar na naisc idir na Spriocanna um Fhorbairt Inbhuanaithe chomh maith lena gcuid scileanna in iriseoireacht iniúchach agus a machnamh criticiúil.  

Ba chúis mhór áthais dúinn i dTuaisceart Éireann iontráil bhuacach idirnáisiúnta a bheith againn don dara bliain as a chéile ó Wallace High School - Josh agus Max Kamalarajah, lena n-iontráil ghrianghraif ‘tá sé thar am againn fadhb an phlaistigh a aithint.’ 

Comhghairdeas ó chroí leis na gasúir seo as duais idirnáisiúnta a bhaint don dara bliain as a chéile. 
Is féidir breathnú anseo ar na buaiteoirí idirnáisiúnta uilig. 

Léigh agallamh ó FOI (FEE) le Josh agus Max faoina mbua anseo.

Posted on Fri 05 Apr 2019

Cheiliúir Éicea-Scoileanna an 25ú Comóradh acu i mbliana agus topaic nua Fiadhúlra Muirí

Cheiliúir Éicea-Scoileanna an 25ú Comóradh acu i mbliana agus topaic nua Fiadhúlra Muirí á seoladh acu chun aird a dhíriú ar cheist an phlaistigh sna haigéin.


I ndiaidh na gcainteanna coscracha a thug Lizzie Daly, bitheolaí fiabheatha agus an  láithreoir Geoff Brighty, ó Plastic Oceans UK, spreagadh na múinteoirí a d’fhreastail ar chomhdháil Éicea-Scoileanna in W5 an tseachtain seo caite beart a dhéanamh an timpeallacht a chosaint ó phlaisteach. Thug an Roinn Talmhaíochta, Timpeallachta agus Gnóthaí Tuaithe tacaíocht airgid don Chomhdháil.


D’fhoghlaim idir mhúinteoirí, scoláirí agus aíonna, breis agus 180 acu, faoi na buarthaí méadaitheacha maidir le truailliú ó phlaisteach agus an dóigh ar féidir leis na roghanna a dhéanaimid uilig gach lá a bheith ina siocair le micreaphlaisteach ón bhaile, plaistigh aonúsáide agus bruscar ón talamh a bheith á gcartadh amach san fharraige ar deireadh áit a bhfanann siad gan bhriseadh síos ar feadh na gcéadta bliain, agus iad ag tachtadh agus ag nimhiú na fiabheatha i rith an ama.   Is plaisteach é corradh agus 80% den bhruscar a thagann i dtír ar thránna TÉ agus is ionann sin, ar scála domhanda, agus leoraí bruscair a bheith á dhumpáil amach inár gcuid aigéan gach bomaite.


Ní drochscéal amach is amach a bhí ann mar sin féin, ó tharla go raibh réitigh ar na deacrachtaí le moladh ag na cainteoirí, ina measc daoine óga ó Éicea-Scoileanna (Coláiste Chillian, Carnlach, agus Pobalscoil Chill Dhéagláin, Contae na Mí).


Tá ról nach beag ag oideachas agus gníomh chun deireadh a chur leis an sreabhadh marfach seo – plaistigh aonúsáide a dhiúltú, earraí níocháin a roghnú agus a dhiúscairt go cúramach, do bhuidéal / cupán in-athúsáide  féin a thabhairt leat, tránna agus ceantair áitiúla eile ina bhfuil bruscar a ghlanadh, stocaireacht a dhéanamh ar pholaiteoirí agus ar cheannairí gnó áitiúla, beartais a athrú mar aon le dearadh táirgí.


Bhí Ulidia Integrated College ann ar an lá chun na himeachtaí a thaifeadadh mar chuid dá bhfeachtas ar Thuairisceoirí Óga don Timpeallacht.


Ba dheis í an chomhdháil fosta chun ardchaighdeán a aithint in Éicea-Scoileanna agus bronnadh gradaim orthu seo a leanas ar an lá: Forge Integrated Primary School, Béal Feirste; Kilronan School, Machaire Fíolta; McClintock Primary School, an Ómaigh; St Ita’s Primary School, an Caisleán Riabhach agus Waringstown Primary School, Creag Abhann.


Bronnadh gradaim Éicea-Mhúinteoir na Bliana ar mhúinteoirí den chéad scoth a d’ainmnigh a gcuid daltaí agus ba iad Karen McKee ó St Oliver Plunkett’s Primary School, Loch Gall agus Rachel Wilson ó Down High School, Dún Pádraig, a chroch leo na gradaim bunscoile agus iar-bhunscoile faoi seach.


Ba mhaith linn buíochas ó chroí a ghabháil leo siúd a chuir na ceardlanna ar fáil: Lizzie Daly, Plastic Oceans UK, CRCÉ (RSPB), Mill Strand Integrated Primary School, Fiabheatha Uladh, agus INTO Film.


I measc na ndreamanna a rinne taispeántais ar an lá, bhí siad seo a leanas: Tionól Thuaisceart Éireann, Comhairle na Breataine, Sustrans, CCSM (CCEA), Comhairle na hArda agus an Dúin Thuaidh, Iontaobhas na gCoillte, Habitat for Humanity NI, Garden Escapes NI, SERC agus Éicea-Scoileanna Ambasadóra.

Posted on Tue 18 Sep 2018

An Feachtas Baile Gan Bhruscar – Seacht mBliana d’Athrú Dearfach

Bhain an chéim is déanaí den fheachtas le 357,516 dalta ó 546 scoil ar fud 15 thír agus is léiriú é sin ar athrú i dtuairimí agus in iompraíocht na ndaltaí i dtaobh an bhruscair 

I Meán Fómhair 2018, beidh an Feachtas Baile Gan Bhruscar ag ceiliúradh ocht mbliana a bhunaithe agus tá 2 mhilliún dalta páirteach ann ó shin.

Is comhthionscnamh é an Feachtas Baile Gan Bhruscar idir an Comhlacht Fondúireachta Wrigley agus an Fhondúireacht um Oideachas Imshaoil (FOI) a bhfuil mar aidhm aige daoine óga a oiliúint maidir le ceisteanna a bhaineann le bruscar, iad a mhealladh chun roghanna dearfacha a dhéanamh i dtaobh diúscairt dramhaíola, agus iad a spreagadh le bheith rannpháirteach i ngníomhaíochtaí in aghaidh an bhruscair.

Tá rún ag Keep Northern Ireland Beautiful 30 bunscoil  20 iar-bhunscoil a thabhairt ar bord in 2018/19 trí na feachtais Baile Gan Bhruscar le Wrigley / Éicea-Scoileanna agus Tuairisceoirí Óga don Timpeallacht (TÓT). 

Tá síol-mhaoiniú ar fáil d’iar-bhunscoileanna atá rannpháirteach i dTuairisceoirí Óga don Timpeallacht (TÓT) chun tús a chur le feachtas ar théama an bhruscair nó na dramhaíola agus ceardlanna sna meáin a reáchtáil.

Is iad seo príomhchuspóirí an Fheachtais Baile Gan Bhruscar:

  •  Eolas a scaipeadh ar thionchar an bhruscair agus na dramhaíola ar an timpeallacht áitiúil
  • Feabhas a chur ar an tslí a dtéann daltaí agus scoileanna i ngleic le bainistíocht dramhaíola
  • An t-eolas agus scileanna praiticiúla a thabhairt do dhaoine óga chun bruscar a chosc agus a bhainistiú
  • Ardán a chur ar fáil do dhaltaí chun tuairisc a thabhairt ar shaincheisteanna bruscair ina bpobail féin
  • Comhoibriú agus roinnt an dea-chleachtais a spreagadh i measc scoileanna
  • An pobal áitiúil a bheith rannpháirteach agus gníomhach ag tabhairt aghaidh ar cheist an bhruscair

I meastóireacht ghinearálta ar thionchar an fheachtais léirítear gur tháinig méadú os cionn 10% ar fheasacht, eolas agus iompraíocht na ndaltaí. Is feabhsú oideachasúil an-suntasach é seo nuair a smaoiníonn tú gur tionscadal measartha gairid é an Feachtas Baile Gan Bhruscar nach gcosnaíonn mórán ar scoileanna é a chur i bhfeidhm. I rith na bliana seo caite den fheachtas, thuairiscigh muid athrú dearfach i bhfeasacht daltaí Éicea-Scoileanna ar cheisteanna bruscair agus dramhaíola in 30% den phobal, le hais gnáthdhaltaí.  Lena chois sin, nuair a rinneadh comparáid le gnáthdhaltaí, chonacthas athrú dearfach i measc daltaí TÓT agus d’fheabhsaigh a bhfeasacht at tháirgí agus athchúrsáil dramhaíola agus ar a bhfuil i ndán di faoi 21%.

Más spéis leat a bheith rannpháirteach i bhfeachtas Baile Gan Bhruscar Wrigley na bliana seo, déan teagmháil le Francesca.dipalo@keepnorthernirelandbeautiful.org