login

Feachtas

Posted on Mon 22 Jan 2018

Comhdháil Múinteoirí – Clárú oscailte anois!

Is cúis áthais dúinn an clárú a oscailt go hoifigiúil don dara Comhdháil Éicea-Scoileanna againn do Mhúinteoirí. I mbliana, tionólfar é Dé hAoine 2 Márta ag Campas Greenmount den Choláiste Talmhaíochta, Bia agus Fiontaíocht Tuaithe (CAFRE)

Cuirfear tús leis an chlárú ag 9am agus tosóidh an t-imeacht ag 10am agus críochnóidh sé ag 2.45i.n.

Tá lúcháir orainn Dara McAnulty (Comhshaolaí Óg Fhear Manach); Deirdre Doherty (Bunscoil Mill Strand) agus Michael Solis (Comhordaitheoir Tíre Trócaire in Sierra Leone) a bheith linn do na cainteanna tosaigh agus don searmanas bronnta i mbliana.

Beidh an chuid eile den lá roinnte idir dhá sheisiún ceardlainne, ina bhfaighidh tú réimse d’éicea-thopaicí le roghnú astu, a bhfuil mionsonraí fúthu ar an fhoirm chláraithe.

Is gá clárú chun freastal ar an imeacht mar sin,  ionas nach mbeidh tú meallta, déan an fhoirm chláraithe a íoslódáil anseo agus a sheoladh ar ais roimh Dhéardaoin 15 Feabhra chuig cathy.gorman@keepnorthernirelandbeautiful.org.

Posted on Mon 04 Dec 2017

Daltaí ar Mhisean chun dul i ngleic leis an Dramhaíl

Tá Éicea-Scoileanna ar fud na tíre ag tabhairt faoin Dúshlán Dramhaíola, atá á reáchtáil ag Keep Northern Ireland Beautiful agus a fhaigheann tacaíocht ón Roinn Talmhaíochta, Timpeallachta agus Gnóthaí Tuaithe (RTTGT/DAERA).

Ba chúis áthais do DAERA tuairisciú ar na mallaibh go bhfuil ráta 50% athchúrsála de gach cineál bruscair bainte amach ag Tuaisceart Éireann ar fud na tíre don chéad uair riamh.  Chuidigh na dlíthe nua dramhaíola a tugadh isteach i mí Aibreáin na bliana seo caite le teaghlaigh an sprioc seo a bhaint amach, agus mar sin de, tá sé tábhachtach go ndíríonn an tionscadal seo aird ar dhramhaíl go háirithe. Cuirtear amú thart ar 10 milliún tonna bia ar luach £17 billiún, sa Ríocht Aontaithe gach bliain – arbh fhéidir 60% de sin a sheachaint.

Is cuid chostasach de bhuiséad seachtainiúil an bia agus caitheann teaghlaigh i dTuaisceart Éireann ar an mheán £64 ar bhia gach seachtain. Is féidir gur fiú oiread le trian amháin de luach iomlán ár gcuid caiteachas siopadóireachta an bia a chuirtear amú.  Ar fud Thuaisceart Éireann, cuirimid amú oiread le sé bhéile sa tseachtain.   Dá réir sin, agus dramhbhia á chur i líonadh talaimh, tá brú á chur ar an sparán agus ar an timpeallacht araon, nó tá 20% d’astaíochtaí coibhéiseacha dé-ocsaíd charbóin na Ríochta Aontaithe ag teacht ón bhia agus ó dhramhaíl.  Meastar gur fuíoll bia é leath an bhruscair a bhíonn i scoileanna, agus mar sin is ceist an-tábhachtach le réiteach dúinn é cur amú bia.

Iarrfar ar dhaltaí díriú ar an acmhainn iontach a d’fhéadfadh teacht as dramhaíl a athchúrsáil, is é sin le rá, múirín. Ní amháin go mbeidh daltaí ag foghlaim faoi Laghdú, Athúsáid agus Athchúrsáil dramhbhia, ach foghlaimeoidh siad fosta faoi na tairbhí móra atá ann don timpeallacht agus múirín á dhéanamh.

Beidh deis ag scoileanna a bheas rannpháirteach duaiseanna a bhaint as a  gcuid grianghraf de ghníomhaíochtaí sa bhaile agus ar scoil. £200 don ghrianghraf is fearr – i ngach comhairle ceantair – agus  £300 lena chois sin do na gníomhaíochtaí scoile is fearr ar an iomlán. Chun clárú agus tacar an dúshláin a fháil, déan teagmháil le do thoil le chris.callen@keepnorthernirelandbeautiful.org.

Posted on Mon 23 Oct 2017

Déanann daltaí Bhéal Feirste béilí blasta den athchúrsáil

Tá scoileanna ar fud Bhéal Feirste ag dul i ngleic le saincheist thábhachtach an chur amú bia le linn lainseáil spreagúil Dúshlán Mór Wheelie a reáchtálann Keep Northern Ireland Beautiful, Éicea-Scoileanna le tacaíocht ó Chomhairle Cathrach Bhéal Feirste. Agus sonraí scanrúla ar nós 7 milliún tonna bia a bheith á chaitheamh amach as tithe sa RA bliain in aghaidh bliana, tá daltaí ag fiosrú cad é is féidir a dhéanamh sa bhaile agus ar scoil leis an fhuíoll a laghdú. 

Fuair daltaí ó Botanic Primary School amach nuair a dhéantar bia a athchursáil ar scoil agus sa bhaile go bhfaightear múirín iontach, agus gurb ionann múirín iontach agus glasraí galánta! Thug siad faoin phróiseas ó thús go deireadh agus chonaic an tairbhe a bhain ceapach glasraí na scoile as. Tuigeann siad fosta nach chun tairbhe na nglasraí s’acu amháin é, ach go mbíonn an timpeallacht níos fearr as chomh maith, cionn is go bhfuil an dramhbhia a chaitear faoi thalamh ar na cúiseanna is mó le gáis cheaptha teasa – 7% de na hastaíochtaí gás ceaptha teasa uilig ar fud an domhain, sin 3.3 billiún tonna de choibhéis CO2.

Anuraidh rinne 34 scoil i mBéal Feirste fiosrúchán agus chuaigh i mbun gníomhaíochtaí praiticiúla chun bruscar a laghdú, an dramhaíl go háirithe, ar scoil agus sa bhaile trí laghdú, athúsáid agus athchúrsáil. D’fhág Botanic Primary School coimeádáin bhia ina gcuid seomraí ranga uilig agus d’éirigh leo an bia ina gcuid boscaí bruscair a laghdú faoi bhreis agus 90%. Chuaigh siad i gcion ar na moltóirí ag an chomórtas Dúshlán Mór Wheelie i Meitheamh gur chroch leo an chéad duais agus £500 ar son a gcuid  Éicea-ghaiscíochta.

Bhí an méid seo le rá ag Ruth Van Ry, Bainisteoir Oideachas Comhshaoil, Keep Northern Ireland Beautiful: “Is tionscadal agus is comórtas spraíúil gnímh é an Wheelie Big Challenge do scoileanna uilig Bhéal Feirste le bheith ag smaoineamh ar bhealaí ar féidir leo an timpeallacht a fheabhsú trí bhruscar a laghdú agus níos mó athchúrsála a dhéanamh. Is cúis mhór áthais dúinn tacaíocht a fháil arís ó Chomhairle Cathrach Bhéal Feirste agus táimid ag  súil le smaointe suimiúla uilig na scoileanna a fheiceáil. Tugaimid cuireadh do dhaltaí na scoileanna uilig i mBéal Feirste dul i mbun éicea-mhachnaimh agus páirt a ghlacadh”.

Is é se a dúirt Alderman Tommy Sandford, Cathaoirleach Choiste an Phobail agus na gComhphobal, Comhairle Cathrach Bhéal Feirste: “Táimid chomh sásta a bheith ag obair le Keep Northern Ireland Beautiful arís leis an chomórtas seo i mbliana, agus muid ag tógáil ar an rath atá ann le blianta beaga anuas. Tugann an comórtas seo deis do scoileanna duaiseanna iontacha a bhaint agus san am céanna an timpeallacht a chosaint agus costais a bhaineann le diúscairt dramhaíola a laghdú.  Agus taighde ag léiriú go gcuirtear amú tuairim is an tríú cuid den bhia, tá súil againn  go spreagfaidh an comórtas seo daltaí agus a gcuid teaghlach le bheith ag smaoineamh ar an bhia a chuireann siad amú sa bhaile agus ar scoil agus rud éigin a dhéanamh faoi. ”

 

Tá Dúshlán Mór Wheelie oscailte anois do na scoileanna uilig i gceantar Chomhairle Cathrach Bhéal Feirste agus leanfaidh sé ar aghaidh go dtí mí Aibreáin. Is féidir spéis a léiriú sa chomórtas agus acmhainní agus eolas a fháil ach ríomhphost a sheoladh chuig cathy.gorman@keepnorthernirelandbeautiful.org nó scairt a chur ar 02890 736920.

Posted on Mon 11 Sep 2017

Baile Gan Bhruscar Wrigley– ar lorg 30 scoil i dTuaisceart Éireann

Don seachtú bliain as a chéile beidh Feachtas idirnáisiúnta Baile Gan Bhruscar Wrigley á reáchtáil i dTuaisceart Éireann ag Éicea-Scoileanna, Keep Northern Ireland Beautiful. Faigheann scoileanna maoiniú de thart ar $500 (timpeall £300 ag brath ar an ráta malairte) chun feachtas le téama bruscair nó dramhaíola a chur i bhfeidhm ina scoil agus ina gcomhphobal áitiúil. Níl ach 30 áit ar fáil ar fheachtas Baile Gan Bhruscar na bliana seo mar sin de téigh i dteagmháil leo a luaithe agus is féidir le háit a chinntiú.  Leanfaidh an feachtas air ó Dheireadh Fómhair go hAibreán. Le níos mó eolais a fháil, déan teagmháil le ruth.vanry@keepnorthernirelandbeautiful.org. ruth.vanry@keepnorthernirelandbeautiful.org