login

Gradam Airgid

Critéir don Airgead

  1. Tá Meitheal Ghníomhaíochta ainmnithe ag an scoil a tháinig le chéile 6 huaire ar a laghad. Tá tuismitheoir agus /nó ionadaí ó na gobharnóirí ar an Mheitheal Ghníomhaíochta.
  2. Tá Athbhreithniú Timpeallachta foirmiúil déanta ag an Mheitheal Ghníomhaíochta agus tá taifead déanta ar na torthaí.
  3. Tá Plean Gníomhaíochta mionsonraithe déanta ag an Mheitheal Gníomhaíochta (ina bhfuil amscálaí agus spriocanna) agus tá an plean pléite acu leis an chuid eile de phobal na scoile.
  4. Tá an Mheitheal Ghníomhaíochta ábalta a thaispeáint go bhfuil siad ag cur i gcrích dhá ghné ar a laghad den Phlean Ghníomhaíochta.
  5. Tig leis an scoil a thaispeáint go bhfuil siad ag dul chun cinn i dtaca le tionscadal mór amháin agus go bhfuiltear bainteach le dhá cheann eile. Ciallaíonn ‘dul chun cinn a thaispeáint’ go bhfuil tuiscint ag an scoil ar thopaic an tionscadail agus go n-aithníonn sí a tábhacht maidir le forbairt inbhuanaithe i dtimpeallacht na scoile agus sa phobal trí chéile.
  6. Tá clár fógraí feiceálach ainmnithe, leathanaigh Ghréasáin nó nuachtlitir ag an scoil ar a mbíonn sonraí faoi ghníomhaíochtaí Éicea-scoileanna.
  7. Chuir an scoil in iúl do thuismitheoirí agus don phobal trí chéile faoin obair atá ar siúl sa scoil i dtaca le hÉicea-Scoileanna.
  8. Is féidir leis an scoil a thaispeáint gur clúdaíodh roinnt saincheisteanna comhshaoil in obair an churaclaim i mbunús na mbliainghrúpaí.
  9. Tá Éicea-Chód aontaithe, faofa agus ar taispeáint ag an scoil.

Applying for the Silver award

Before applying for your Silver award, please check that you have completed everything on the criteria checklist and that you have your school’s log-in details.

Do not send any forms or other written information to the Eco-Schools office as the Silver award is given following a school’s self-assessment online.

Click here to apply now